Pro zvládnutí jednoduchého anorganického názvosloví byste měli znát:

Oxidační číslo

Vytvořil JMaker, 3.1.2022

ox. číslo u oxidu uhličitého Elektrický náboj, který by se nacházel na atomu prvku, kdybychom elektrony každé vazby přidělili elektronegativnějšímu prvku. Například oxid uhličitý CO2 se skládá z jednoho atomu uhlíku a dvou atomů kyslíku. Atomy jsou vzájemně spojeny dvojnými vazbami. Jelikož má uhlík nižší elektronegativitu (2,55) než kyslík (3,44), náleží elektrony z vazeb kyslíkům. Oba kyslíky mají tedy v oxidu uhličitém formální náboj -2 a uhlík má formální náboj +4. Celkové oxidační číslo molekuly je vždy rovno nule! Stejně tak oxidační číslo prvku je také nula. Vodík má ve většině sloučenin oxidační číslo +1. Oxidační čísla prvků v různých skupinách sloučenin jsou zapsána v nadpisech. V následujícím textu budeme oxidační čísla značit římskými číslicemi.

Křížové pravidlo

Při tvorbě vzorců oxidů lze použít tzv. křížové pravidlo. Postup je následující:

Oxidy O-II

obrázek grafikaJedná se o dvouprvkové sloučeniny kyslíku s elektropozitivnějším prvkem. Dříve se označovaly jako kysličníky. Příklady oxidů jsou v tabulce níže, všimněte si, že oxidační číslo celé sloučeniny je rovno nule
Například výpočet oxidačního čísla pro Al2-IIIO3-II - je: 2*3 + 3*-2 = 0

Příklady oxidů podle oxidačního stavu
Oxidační stavPoměrPříklad
I2:1K2O - oxid draselný
II1:1CaO - oxid vápenatý
III2:3Al2O3 - oxid hlinitý
IV1:2PbO2 - oxid olovičitý
V2:5I2O5 - oxid jodičný
VI1:3SO3 - oxid sírový
VII2:7Mn2O7 - oxid manganistý
VIII1:4XeO4 - oxid xenoničelý

Sulfidy S-II

Sulfidy jsou dvouprvkové sloučeniny síry s elektropozitivnějším prvkem. Jelikož má síra v sulfidech stejné oxidační číslo jako kyslík v oxidech, tvoří se jejich názvy a vzorce obdobným způsobem. Ve starší literatuře se můžou být sulfidy pojmenovány výrazem sirníky.

Příklady sulfidů podle oxidačního stavu
Oxidační stavPoměrPříklad
I2:1Na2O - sulfid sodný
II1:1PbS - sulfid olovnatý
III2:3In2O3 - sulfid inditý
IV1:2CS2 - sulfid uhličitý
V2:5P2S5 - sulfid fosforečný
VI1:3MoS3 - sulfid molybdenový
VII2:7Re2S7 - sulfid rhenistý
VIII1:4OsS4 - sulfid osmičelý

Halogenidy X-I

Halogenidy jsou dvouprvkové sloučeniny halogenů (flouru, chloru, jódu, bromu) s elektropozitivnějšími prvky, též se jedná o soli halogenvodíkových kyselin. Jedná se tedy o fluoridy, chloridy, jodidy a bromidy. Oxidační číslo halogenu je vždy -I, oxidační stav elektropozitivnějšího prvku v halogenu tedy přímo odpovídá názvoslové příponě.

Příklady halogenidů podle oxidačního stavu
Oxidační stavPoměrPříklad
I1:1NaCl - chlorid sodný
II1:2CaF2 - fluorid vápenatý
III1:3AlI3 - jodid hlinitý
IV1:4SiBr4 - bromid křemičitý
V1:5PCl5 - chlorid fodforečný
VI1:6SF6 - fluorid sírový
VII1:7MnCl7 - chlorid manganistý
VIIINení znám

Hydroxidy (OH) -I

Hydroxidy jsou tříprkové sloučeniny, kdy jako aniont vystupuje skupina (OH)-I. Formálně vznikají odtržením jednoho atomu vodíku od vody. Maximální oxidační číslo třetího atomu (kationtu) je v hydroxide rovno čtyrem. Dříve se označovaly jako louhy.

Hydridy H -I

Hydridy jsou dvouprkové sloučeniny vodíku. Jsou to jediné významné sloučeniny, ve kterých se vodík vyskytuje v oxidačním stavu -I (většinou se vodík vyskytuje v oxidačním stavu -I). Lze je rozdělit na dvě hlavní skupiny: Iontové hydridy a kovalentní hydridy.

Iontové hydridy

Iontoé hydridy jsou sloučeninami vodíky s elektropozitivními prvky (zpravidla alkalickými kovy a kovy alkalických zemin. Název se skládá ze dvou slov, prvnímje podstatné jméno hydrid a druhým je přídavné jméno s příslušnou názvoslovnou příponou. Z povahy prvků I. a II. A skupiny se vyskytuje jen v oxidačních stavech +I a +II.


Příklady hydridů podle oxidačního stavu
Oxidační stavPoměrPříklad
I1:1KH - hydrid draselný
II1:2MgH2 - hydrid hořečnatý

Kovalentní hydridy

Bezkyslíkaté kyseliny HX

Kyslíkaté kyseliny HMO

Soli kyslíkatých kyselin